Nasze cele

Undefined

Mając na uwadze konieczność uzyskania wsparcia ze strony administracji rządowej i pozarządowej oraz Unii Europejskiej dla polskich producentów bydła mięsnego obronę ich interesów, poprawę dochodów, pomoc w organizowaniu się producentów w grupy producenckie dążenie do powstania Polskiego Zrzeszenia Grup Producenckich Bydła Mięsnego członkowie Założyciele powołali Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. 
 

Cele realizujemy przez:
• Zabieganie o wsparcie administracji rządowej, pozarządowej dla rozwijania produkcji bydła mięsnego i wołowiny kulinarnej o jakości odpowiadającej wymaganiom konsumentów
• inspirowanie do powstawania grup producenckich bydła mięsnego,
• działanie w kierunku poprawy jakości mięsa wołowego,
• wsparcie dla wdrażania nowych produktów, procesów i technologii,
• wsparcie dla budowania sieci współpracy,
• wsparcie dla transferu wiedzy,
• doradztwo i szkolenia,
• zabieganie o najbardziej opłacalne rynki zbytu dla bydła opasowego, rzeźnego i mięsa kulinarnego,
• promowanie konsumpcji mięsa wołowego w Polsce,
• wykorzystanie wołowiny w promocji produktów regionalnych oraz ich roli jako znaczących elementów, dziedzictwa kulturowego,
• promocja ekologicznych metod chowu bydła, produkcji ekologicznej wołowiny wysokiej jakości.