Zapytanie konkursowe dot. Opracowanie Strategii dla Sektora Wołowiny

Undefined

Zapytanie konkursowe obejmuje dwa etapy tj:

 

I.  Etap  Pierwszy  w  wyniku  którego  po  publicznym  ogłoszeniu  wykonawcy  mogą  składać  oferty 

zawierające  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  zapytaniu  konkursowym  oraz  ofertę  na 

wykonanie  zamówienia.  

Opis  wykonania  zamówienia  powinien  zawierać  elementy  zawarte  w  pkt

5 niniejszego zapytania pozwalające Zamawiającemu na dokonanie wyboru wykonawców.

Wybór wykonawcy będzie dokonany na podstawie wyników oceny złożonych ofert z zastrzeżeniem, 

że jeśli różnice pomiędzy najlepszą ofertą a kolejnymi będzie mniejsza niż  5 punktów dopuszcza się 

możliwość uruchomienia drugiego etapu.

 

Przewiduje się zaproszenie do drugiego etapu maksymalnie trzech wykonawców.

 

O  wyniku  pierwszego  etapu  zostaną  poinformowani  wszyscy  wykonawcy  uczestniczący  w  etapie 

pierwszym.

 

II. W drugim etapie który może być uruchomiony w sytuacji opisanej powyżej Zamawiający zaprosi do 

negocjacji  wybranych  wykonawców  którzy  zdobyli  najwięcej  punktów.  Negocjacje  będą  dotyczyły 

konkretnych rozwiązań przy wykonywaniu zamówienia oraz ceny za jaką zamówienie to  wykonawcy 

zobowiążą  się  wykonać.  O  wyłonieniu  zwycięzcy  konkursu  zadecyduje  komisja  w  oparciu 

o ostatecznie ustalone warunki realizacji zamówienia w wyniku negocjacji.