Bukaciarnia 2017

Bukaciarnia 2017

Realizacja zadania ma na celu promocję zacieśnienia bezpośredniej współpracy w łańcuchu dostaw pomiędzy producentami mleka a producentami bydła mięsnego z korzyścią dla obu stron.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację rynkową zarówno dla producentów mleka jak i producentów bydła mięsnego możliwe jest znalezienie wielu obszarów w których pogłębienie współpracy będzie korzystne dla obu stron zgodnie ze strategią WIN – WIN.

Obecnie, producenci żywca wołowego borykają się ze stałym niedoborem cieląt do opasu. Producenci żywca chcący rozwijać prowadzoną produkcję zmuszeni są do korzystania z usług pośredników. Status zdrowotny zakupionych  w ten sposób cieląt nie zawsze gwarantuje powodzenie dalszej produkcji (duże skupiska cieląt pochodzących z gospodarstw o różnym poziomie prowadzonej bioasekuracji oraz prewencji weterynaryjnej).

Nie może być mowy o produkcji wysokiej jakości wołowiny w ilości wystarczającej, na pokrycie potencjalnego zapotrzebowania na eksport za granicę, bez zaspokojenia zapotrzebowania producentów na cielęta wysokiej jakości. Konieczne jest więc podjęcie szeroko zakrojonych działań mających na celu zapewnienie producentom dostępu do wysokiej jakości cieląt, oraz zwiększenie ilości gospodarstw specjalizujących się w opasie.

Działania te, zbiegły się w czasie z reformą rynku mleka i idący za nią znaczący spadek cen tego surowca, która spowodowała zmianę sytuacji ekonomicznej wielu małych i średnich gospodarstw. Aby umożliwić i ułatwić przetrwanie trudnego dla nich czasu, konieczne jest przygotowanie i wprowadzenie szeregu działań, które w bezpośredni sposób wskażą im możliwe ścieżki dalszej produkcji mimo wycofania się z produkcji mleka bądź jej drastycznego ograniczenia.

Gospodarstwa te, podzielić możemy na dwie kategorie:

 

Kategoria A- gospodarstwa, które w związku z poczynionymi inwestycjami w gospodarstwie, mimo niskiej ceny za mleko, starają się pozostać w produkcji mleka, ale ich sytuacja ekonomiczna wymaga znalezienia dodatkowego źródła dochodu. Brak udzielenia im fachowej pomocy prowadził będzie do upadku tych gospodarstw, do wyprzedaży zwierząt oraz idący za tym spadek ilości krów będących pod oceną użytkowości mlecznej.

 

Koniecznym staje się wskazanie tym gospodarstwom możliwych źródeł uzyskania dodatkowego dochodu, umożliwiającego im poprawę sytuacji finansowej.

Gospodarstwa te, mogą zająć się produkcją cieląt MM, charakteryzujących się wybitną genetyką lub odpajaniem cieląt, sprzedawanych później do gospodarstw opasających. Jest to jednak podjęcie nowej produkcji, korzystanie z fachowych porad eksperckich umożliwi uniknięcie wielu błędów jakie najczęściej popełniają producenci rozpoczynający produkcję cieląt. Dostosowanie modelu produkcji do możliwości konkretnego gospodarstwa, dobór właściwego buhaja do rozrodu to czynniki, które decydują o wielkości finalnego zysku. Wystarczy jedna zła decyzja co do doboru odpowiedniej genetyki do krzyżowania towarowego i producent podejmujący produkcję cieląt może porzucić podejmowany  projekt.

Dodatkowo, niezbędnym jest dostarczenie danym producentom informacji jak produkować mleko minimalizując koszt wyprodukowania 1kg mleka przy jednoczesnym dbaniu o zdrowotność stada- wyjście naprzeciw trendom zaprzestania szczegółowego bilansowania pasz. Należy wskazać, że tylko fachowe podejście do bilansowania dawki pokarmowej, oraz kompleksowa analiza elementów prowadzonej produkcji doprowadzić może do obniżenia jej kosztów. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka posiada ekspertów kompetentnych w tym zakresie.

Kategoria B- gospodarstwa które mogą zrezygnować z produkcji mleka i wyspecjalizować się w produkcji cieląt, odpadaniu ich bądź produkcji żywca. Wskazanie tym producentom takich możliwości w sposób bezpośredni doprowadzi do  ograniczenia produkcji mleka (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej). Usunięcie danej kategorii hodowców z rynku mleka, przy jednoczesnym wprowadzeniu ich do produkcji w sektorze wołowiny,  wpłynie na ograniczenie występowania sytuacji w których mleczarnie wywierają cenową presję na dużych producentów – (usunięcie z rynku donorów bardzo taniego mleka). Jest to bezsprzeczna korzyść dla pozostających na rynku producentów mleka.

Rezygnacja z produkcji mleka na rzecz rozwoju gospodarstwa w kierunku innego sektora wpisuje się w rozwiązania zaproponowane przez Resort Rolnictwa w pakiecie lipcowym.

Z doświadczeń z przeprowadzonego projektu ProOptiBeef jasno wynika, że producenci mleka posiadają kompetencje znaczne wyższe predysponujące ich do podjęcia produkcji żywca wołowego, należy jednak wskazać im w jaki sposób optymalizować podejmowaną produkcję cieląt, żarłoków bądź żywca wołowego.

Ponad to, zadanie zakłada pomoc w zacieśnianiu modelu współpracy producent mleka- producent żywca wołowego, doprowadzić powinno  także do powstania wysokospecjalistycznych grup producenckich zajmujących się produkcją bydła zgodnie z modelem spotykanym na zachodzie tj.:

Gospodarstwa produkujące mleko,  stają się donorem cieląt dla gospodarstw odpajających, te z kolei produkują żarłaki na potrzeby producentów żywca. Model ten ułatwia dostosowanie technologii konkretnych gospodarstw do danego odcinka produkcji, pozwalając na oszczędności na infrastrukturze oraz na zmniejszenie pracochłonności prowadzonej produkcji.

Tworzenie tak skonstruowanych grup pozwoli jej członkom na uzyskanie wsparcia z PROW 2014-2020 w którym wysoko premiowane jest zrzeszanie się w GP.

Portal Bukaciarnia.pl podczas rejestracji nowych użytkowników oferowałby możliwość zaklasyfikowania swojego gospodarstwa do kategorii „producent cieląt”, „odpajający”, „opasający”. Takie rozmieszczenie przestrzenne gospodarstw na mapie na portal ułatwi „sparowanie” GP.

 

Zadanie zakłada przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań marketingowych promujących portal, jak i wypracowanych przez PFHBiPM oraz PZPBM „ścieżek” umożliwiających producentom mleka poprawę sytuacji ekonomicznej ich gospodarstw.  Rozwiązania te promowane będą podczas targów rolno-spożywczych, w mediach jaki i spotkaniach szkoleniowych zorganizowanych przy współpracy PFHBiPM i PZPBM.

 

Należy podkreślić, że polscy producenci żywca wołowego bazują na cielętach od polskich krów mlecznych, które kupują przede wszystkim od pośredników. Z obserwacji przeprowadzonych podczas projektu badawczego ProOptiBeef jasno wynika że rolnicy uczestniczący w projekcie zdecydowanie chcą bliżej współpracować z producentami mleka w zakresie wspólnego decydowania o doborze buhajów do inseminacji.

 

Portal Bukaciarnia.pl w sposób kompleksowy, informowałby w jaki sposób prowadzić dobór odpowiedniego buhaja do rozrodu, aby było to rozwiązanie optymalne zarówno dla producenta mleka (produkującego cielęta) ze względu na łatwość wycieleń, długość ciąży jak i producenta odpajającego oraz producenta opasającego.  Jakość nasienia ma bardzo duży wpływ na efekty ekonomiczne w opasie i przekładać się będzie na cenę cielęcia, a różnice mogą wynosić 200-500PLN za dwutygodniowe cielę co ma istotne znaczenie dla ekonomiki produkcji mleka.

Dzięki portalowi istnieje możliwość przekazywania przez ekspertów najnowszej wiedzy naukowej takiej jak np. optymalny  dobór nasienia buhajów mięsnych w kontekście  problemów z wcieleniami  lub długością ciąży oraz przełożenia tego parametru na użytkowość mleczną.