W MRiRW o strategii dla sektora

Polski

-STRATEGIA DLA POLSKIEGO SEKTORA WOŁOWINY-
 
W dniu 29 kwietnia br. odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Rady Sektora Wołowiny, podczas którego zaprezentowano wyniki prac nad dokumentem strategii rozwoju sektora wołowiny opracowanego przez  organizacje branżowe rolnicze i przetwórców.
 
Opracowana strategia przewiduje wspólne działanie całego sektora mające na celu:

  • Trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, obejmujący działania zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego.
  • Wzrost rentowności całego łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący m. in. utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek, wzrost kompetencji rolników oraz inne działania wspierające zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców.
  • Innowacyjny i inteligentny rozwój branży, obejmujący wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą.
  • Integrację łańcucha wartości w duchu transparentności i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

 
Trwające blisko rok prace nad strategią, obejmowały szeroko zakrojone konsultacje z przedstawicielami rolników, rzeźni, zakładów rozbioru oraz naukowcami. Wpływ na kształt dokumentu miało także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach zorganizowanych przy współpracy Departamentu Rynków Rolnych spotkań konsultacyjnych zgłaszane uwagi były przez zespół projektowy brane pod uwagę, wątpliwości wyjaśniane a korekty uzgadniane.
 
Współpraca ta jest szczególnie istotna w kontekście realizacji założeń powstałej strategii, która będzie wymagała ścisłego wsparcia ze strony Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Co istotne, przygotowana strategia jest spójna z Programem Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020 i jest jego rozwinięciem. Rada Sektora Wołowiny wyraża nadzieję, iż opracowany dokument będzie istotnym elementem Projektu Polska Wołowina stanowiącego element Programu strategicznego „Projekty rozwoju branż” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.
Prace nad opracowaniem strategii sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
 
Przypomnijmy, że Radę Sektora Wołowiny tworzy sześć niżej wymienionych organizacji branżowych:

  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
  • Polskie Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
  • Federacja Związków Pracodawców– Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
  • Unia Producentów  i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Związek Polskie Mięso