Inauguracja prac nad regulacjami związanymi z wdrożeniem założeń strategii.

Polski

W tworzeniu Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny- Polska Wołowina 2022, w ramach grup roboczych udział wzięli hodowcy bydła mięsnego, producenci żywca wołowego, producenci cieląt i odsadków, firmy związane z doradztwem rolniczym, przedstawiciele zakładów mięsnych, zakładów rozbioru, naukowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej.
Dokument w wypracowanej formie uzyskał akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz deklarację finansowania części rozwiązań zawartych w Strategii.
W dniu 4.06.2018r w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli beneficjentów strategii z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Krzysztofem Jurgielem, Wiceministrem Jackiem Boguckim, Dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych Panem Jerzym Dąbrowskim oraz Radą Sektora Wołowiny.
Omówione zostały główne cele Strategii oraz problemy które dzięki niej mają zostać rozwiązane.
Spotkanie zainaugurowało rozpoczęcie prac nad regulacjami związanymi z wdrożeniem założeń strategii.
Dokument strategii został zaproponowany jako projekt „Polska Wołowina” stanowiącego istotny komponent rządowego programu strategicznego „Projekty rozwoju branż” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i jako rozwinięcie Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych Polsce na lata 2016-2020 opracowanego przez MRiRW.

 

Galeria: